Ivana Sever: OTP Leasing postao je sinonim za leasing9 min

Osim što je OTP Leasing na hrvatskom tržištu vodeće leasing društvo, ono je postalo i sinonim za leasing, a veliku ulogu u tome ima i sektor za upravljanje rizicima

Članica Uprave OTP Leasinga Ivana Sever zadužena za rizike svoj je poslovni put u leasing industriji započela prije nešto više od 20 godina i smatra kako je u tom razdoblju leasing kao proizvod doživio niz pozitivnih preobrazbi te omogućio regulirano okruženje koje primateljima leasinga osigurava niz prednosti i zaštita od nepravednih praksi u industriji, pružajući im veću sigurnost i povjerenje u leasing kao način financiranja.

ZAŠTO JE LEASING DOBRA POSLOVNA ODLUKA?
Moj osobni razvojni put u poslovnom smislu započeo je upravo u leasing industriji prije nešto više od 20 godina. Promatrajući razvoj industrije kroz puna dva desetljeća, gotovo od njegovih samih početaka, mogu konstatirati da je leasing kao proizvod doživio niz pozitivnih preobrazbi te omogućio regulirano okruženje koje primateljima leasinga osigurava niz prednosti i zaštita od nepravednih praksi u industriji. Navedeno uključuje jasne uvjete ugovora o leasingu, transparentnost i pristup informacijama.

Dodatno, regulirani okvir poslovanja potiče pozitivnu konkurenciju i inovacije u leasing industriji što može rezultirati povoljnijim uvjetima financiranja te podizanjem razine usluge za krajnje korisnike.

Sve ove prednosti stvaraju povoljno okruženje za primatelje leasinga, pružajući im veću sigurnost i povjerenje u leasing kao način financiranja.

Financiranje putem leasinga svakako može biti dobra poslovna odluka, imajući u vidu da pruža očuvanje likvidnosti bez potrebe angažiranja značajnih početnih ulaganja te fleksibilnost izbora različitih opcija financiranja. Leasing može poboljšati financijsku sliku primatelja leasinga i pružiti niz poreznih prednosti, a isto tako omogućava održavanje konkurentnosti i držanje koraka s tehnološkim razvojem što u konačnici omogućuje bržu i lakšu zamjenu i obnovu imovine primateljima leasinga.

PO ČEMU SE OTP LEASING ISTIČE NA TRŽIŠTU?
OTP Leasing je vodeće leasing društvo na hrvatskom tržištu po ostvarenom novom volumenu već tri uzastopne godine zaredom.
Prepoznatljiv brend OTP Leasinga na leasing tržištu u Hrvatskoj ono je što karakterizira naše društvo te doista možemo reći da je OTP Leasing postao sinonim za leasing.

Pronalaženje optimalnih financijskih rješenja za naše primatelje leasinga je naš prioritet, a operativna izvrsnost kojoj težimo je produkt višegodišnjeg iskustva naših stručnjaka koji kroz individualizirani pristup i savjetodavnu ulogu našim primateljima leasinga pružaju paletu proizvoda i kvalitetu usluge koja je prepoznata kroz drugoročno održive poslovne odnose.

To nam izuzetno imponira, no istovremeno smo svjesni odgovornosti koju ta pozicija nosi prema našim partnerima, primateljima leasinga te vlasniku, kao i da je potreban neprekidan rad i inovativnost u zadanim regulatornim okvirima da bi se zadržali na toj poziciji.

Najvrjedniji resurs kojim se OTP Leasing može pohvaliti su ljudski resursi koji svojom ekspertizom i specijalističkim znanjima promoviraju ne samo naše društvo, nego i razvoj industrije u cijelosti.

Orijentiranost na rezultat i pronalaženje adekvatnih rješenja, ulaganje u digitalni razvoj te kvalitetni odnosi i dostupnost našim partnerima i primateljima leasinga temelj su dosadašnjeg uspjeha.

Visoka razina harmonizacije s našom lokalnom bankom nam omogućuje korištenje sinergijskih efekata u pogledu korištenja postojećeg know-howa bankarskog sustava te akvizicije novih klijenata.

Svakako, ono što krasi našu Grupu je iznimna podrška vlasnika u svakom pogledu čime smo došli do statusa još malo pa punoljetnog leasing društva.

KOJA JE ULOGA ODJELA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA?
Leasing društvo izloženo je velikom broju rizika koji se moraju identificirati, pratiti i kontrolirati, jer mogu bitno utjecati na konačni rezultat poslovanja društva.

Sektor upravljanja rizicima u OTP Leasingu ima ključnu ulogu u održavanju dugoročne stabilnosti i održivosti kvalitete portfelja, a koja se bazira na umjereno konzervativnom pristupu preuzimanja rizika, što se do sada pokazalo dobrom strategijom.

Pri tom ima i važnu ulogu podržati razvojne aktivnosti i poticati daljnji napredak Grupe u skladu s definiranim apetitima rizika.

Sektor upravljanja rizicima primarno procjenjuje kreditnu sposobnost tražitelja leasinga putem analize financijskih izvještaja klijenata, kao i kvalitetu objekata leasinga i instrumenata osiguranja naplate potraživanja.

Uloga monitoriranja kvalitete portfelja te upravljanja operativnim rizikom i ESG rizikom (okolišni, društveni i upravljački čimbenici rizika) je pridonijeti smanjenju transakcijskih rizika povezanih s financiranjem.

U fokusu sektora upravljanja rizicima jest promoviranje novih rješenja koja omogućuju brži odgovor na zahtjeve klijenata – pri tom mislim prvenstveno na kontinuirano podizanje razine specijalističkog know-howa te implementaciju novih digitalnih rješenja, uz kontinuiranu usklađenost s važećom regulativom te unaprjeđenje izvještajnog sustava.

Kontinuirana edukacija i razvoj multidisciplinarnosti djelatnika sektora upravljanja rizicima izuzetno je bitan faktor u postizanju tog cilja što osigurava maksimalnu efikasnost unutar sektora upravljanja rizicima.

NA KOJI SE NAČIN PROVODI NADZOR I KONTROLA RIZIKA U VAŠEM LEASING DRUŠTVU?
Na razini OTP leasinga te OTP Grupe u cjelini, uspostavljen je sveobuhvatni i učinkovit sustav za kontrolu i upravljanje rizikom koji je proporcionalan prirodi, obuhvatu i složenosti usluga koje OTP Leasing pruža i usklađen s profilom rizika našeg društva uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve.

Uspostavljeni kontrolni mehanizmi na razini OTP Leasinga koje provode funkcija Interne revizije i funkcija upravljanja rizicima – predstavljaju korektivni faktor te pružaju uvide u mogućnosti unaprjeđenja pojedinih dijelova procesa i sustava.
Predmetne funkcije imaju bitnu ulogu u analizi rizika te praćenju primjene i djelotvornosti metoda i postupaka za upravljanje rizicima kojima jest ili kojima bi moglo biti izloženo društvo u svom poslovanju.

U konačnici i regulator nadležan za nadzor financijskog sustava redovito provodi svoje aktivnosti nadzora nad leasing društvima što krajnjim korisnicima pruža potvrdu i sigurnost u ispravnost modela poslovanja društva.

Na razini OTP Leasinga postavili smo visoko kvalitetan izvještajni sustav koji na dnevnoj bazi upozorava na sva potencijalno problematična kretanja u portfelju.

Visoka razina digitalizacije i informatičkog razvoja omogućuje najvišem managementu da u svakom trenutku sagleda sve potrebne informacije relevantne za donošenje odluka.

Povrh navedenog, proaktivni pristup omogućuje da predviđamo određena kretanja u portfelju, a s ciljem ranog otkrivanja i sprječavanja pojave nepravilnosti koje bi mogle rezultirati potencijalnim gubitkom, ali isto tako i iznalaženjem novih prilika za ostvarenje dodatnog profita.

Navedeno OTP Leasingu omogućava postizanje strateških ciljeva na siguran i zakonom usklađen način poslovanja.

KOJE INSTRUMENTE PRIMJENJUJETE ZA PROVOĐENJE UPRAVLJANJA RIZICIMA?
OTP Leasing ima razvijene politike i procedure za identificiranje, mjerenje, praćenje i upravljanje rizicima kojima je izloženo u svakodnevnom poslovanju.

U cilju realizacije strategije upravljanja rizicima, kontinuirano se provodi podizanje kvalitete propisanih pravila za procjenu rizika i odobravanje leasing plasmana, koja kao minimum definiraju kompletno sagledavanje svih relevantnih činjenica vezanih za pojedinu financijsku transakciju. Pri tome se posebno vodi računa o financijskom stanju primatelja leasinga, namjeni za koju se leasing odobrava, izvorima za vraćanje obveza temeljem leasinga, vrijednosti kolaterala za osiguranje leasing transakcije, specifičnosti industrijskih sektora te općenito svih specifičnosti koje bi mogle imati direktan ili indirektan utjecaj na donošenje odluke o financiranju.

Prioritet je održavanje kontinuiteta portfelja koji se odlikuje svojom kvalitetom, disperzijom rizika i transparentnošću. U tome smislu, s ciljem zaštite i očuvanja kvalitete portfelja, provode se procesi unaprjeđenja zaštitnih mehanizama od izloženosti operativnom riziku i svim imanentnim rizicima poslovanja, permanentni razvoj i prilagođavanje financijskih alata za provođenje analiza portfelja te financijske analitike klijenata, pronalaženje najefikasnijih solucija za rješavanje problematike klijenata koji su se suočili sa nemogućnošću podmirenja preuzetih obveza.

Jedan od ključnih elemenata razvoja i podizanja efikasnosti sustava je ulaganje u informatičku infrastrukturu te permanentno unaprjeđenje sustava kroz školovanje i edukaciju svih djelatnika kao najvrjednijeg resursa našeg društva.

ŠTO PREDSTAVLJA KREDITNI RIZIK? KAKO SE NJIME UPRAVLJA?
Kreditni rizik je vrsta financijskog rizika koji se odnosi na rizik gubitka zbog neispunjavanja novčane obveze primatelja leasinga prema leasing društvu.

Urednost primatelja leasinga u podmirivanju obveza podrazumijeva njegovu sposobnost da u cijelosti podmiruje obveze prema leasing društvu u ugovorenim iznosima i ugovorenim rokovima.

Analiza kreditnog rizika provodi se za svaki pojedinačni zahtjev za financiranjem putem leasinga na način da se provodi analiza kreditne sposobnosti tražitelja leasinga, pouzdanost i financijska snaga dobavljača kao i tržišna vrijednost, kretanje deprecijacijske vrijednosti, uporabni vijek objekta leasinga, odnosno procijenjeni ostatak vrijednosti objekta leasinga po isteku ugovora o leasingu. Provodi se i analiza rizika koncentracije na razini ukupnog kreditnog portfelja kako bi se osigurala odgovarajuća diverzifikacija portfelja po vrsti klijenata, sektorima, proizvodima i slično.

Prilikom procjene kreditnog rizika, OTP Leasing se rukovodi trostrukom analizom kojom procjenjuje financijsku snagu klijenta (određuje financijski rating), utrživost objekta leasinga, te pouzdanost dobavljača u smislu eliminiranja rizika neisporuke objekta leasinga.  Iako je leasing društvo pravni vlasnik objekta leasinga, sam objekt leasinga smatra se sekundarnim izvorom otplate leasinga, kao i definirani instrumenti osiguranja naplate potraživanja, te se u odobrenim transakcijama u većini oslanja na financijsku snagu klijenta i mogućnost izmirenja leasing obveza kroz njegovo redovno poslovanje.

Također, stavlja se veliki naglasak na sistem procjene kojim se ocjenjuje da se objekt leasinga nabavlja po fer tržišnoj vrijednosti.

Dodatno, ekološki i društveni problemi primatelja leasinga mogu utjecati na njihove novčane tokove, njihovu sposobnost upravljanja poslovanjem ili sposobnost rasta poslovanja. Stoga, OTP Leasing promovira koncept održivog financiranja (zeleno financiranje) koji se odnosi na financiranje za potporu gospodarskom rastu uz smanjenje pritisaka na okoliš i uzimanje u obzir društvenih i upravljačkih aspekata.

Izuzetno je važno da postoji uspostavljen mehanizam praćenja i evidentiranja rizika te propisivanja akcijskih mjera po detektiranju određenog rizika kako bi se generirala adekvatna razina ispravaka vrijednosti te pravovremeno informirale sve relevantne strane radi adekvatne reakcije na promjene u portfelju.

ŠTO BI BIO OPERATIVNI RIZIK?
Operativni rizik jest rizik gubitka zbog neprikladnih ili pogrešno izvršenih poslovnih procesa, postupaka i propusta koji se odnose na ljudske resurse ili sustave unutar leasing društva ili uslijed vanjskih utjecaja ili događaja. Operativni rizik analiziramo kroz uzroke i posljedice predmetnog rizika.

Najčešće se takvi rizici pojavljuju zbog neadekvatne podjele dužnosti, nedostatne edukacije, nedostatka nadzora, neadekvatnih mjera sigurnosti te loše dizajniranog sustava, a posljedice nastaju u području pravne odgovornosti, dobivanju poreznih i drugih kazni za prekršaje i propuste, realizaciji gubitaka i šteta na imovini, otpisa te prekida poslovanja.

Sektor upravljanja rizicima redovito prati i analizira operativne rizike te daje prijedloge u cilju upravljanja istima. U domeni operativnih rizika poduzimaju se i sve opravdane radnje za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nezakonitih postupaka i nepravilnosti.

OTP Leasing ima uspostavljene mehanizme unutarnje kontrole u svrhu podizanja svijesti radnika i uspostave učinkovitog sustava upravljanja operativnim rizicima.

Potiče se komunikacija s ciljem razumijevanja značenja integracije sustava za upravljanje operativnim rizikom u svakodnevnim poslovnim aktivnostima na način da vlasnici procesa/odgovorne osobe prepoznaju nedostatke u kontrolama svojih procesa, kao i potencijalne opasnosti od događaja koji mogu prouzročiti značajne gubitke za društvo.

Prioritet u domeni operativnog rizika predstavlja i konzistentno upravljanje te permanentno analiziranje podataka o događajima operativnog rizika te poduzetim korektivnim mjerama usmjerenim na povećanje sigurnosti s ciljem prevencije i smanjenja rizika.

Sve anomalije u usklađenosti s pravilnicima, procedurama i relevantnim zakonima moraju biti pojedinačno prijavljene kako bi se mogla procijeniti priroda povrede, porijeklo i posljedice te odrediti i implementirati korektivne mjere.

Zaključci svake provedene kontrole se koriste kao osnova za osmišljavanje efikasnijih procedura rada koje će osigurati provedbu transparentnog i kvalitetnog sustava kontrola u svim segmentima poslovanja kako bi se mogućnost pogreške svela na minimum odnosno na prihvatljivu razinu.

MOŽETE LI NAM OBJASNITI POJAM SKLONOSTI PREUZIMANJU RIZIKA (RISK APPETITE)?
Pojam sklonosti preuzimanju rizika (risk appetite) predstavlja količinu rizika koju je leasing društvo spremno prihvatiti kako bi realiziralo planirane ciljeve.

Na razini OTP Leasinga, risk apetit predstavlja agregiranu razinu rizika koju je Društvo spremno preuzeti ili tolerirati, o čemu se odlučuje unaprijed i u okviru vlastitih kapaciteta, a sve s ciljem postizanja strateških ciljeva i ostvarenja poslovnog plana.

Izuzetno je važno da je risk apetit usklađen s poslovnim i drugim specifičnim strategijama te da podupire transparentno i razborito upravljanje rizicima. Stoga je ključno istaknuti rizike koji proizlaze iz promjena u makroekonomskom i regulatornom okruženju te poslovnom ciklusu, kao i definirati strateške prioritete kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje postojećim i nadolazećim rizicima.
Svakako, prioritet je osigurati da potencijalni gubici ostanu u okviru kapaciteta rizika uz proaktivan osviješten pristup poslovnim ciljevima u dinamičnom poslovnom okruženju.

U OTP Leasingu kvanitativno mjerenje risk apetita definirano je risk limitima koji se temelje na pretpostavkama usmjerenim prema budućnosti.

Definirana su također pravila koja navode što su preferirani objekti leasinga/transakcije odnosno što nisu prihvatljive transakcije.
OTP Leasing kontinuirano nastoji diverzificirati portfelj na način da ne ovisi o tržišnim trendovima u određenom sektoru, zemljopisnom položaju ili financijskoj situaciji pojedinog klijenta/grupe klijenata.

OTP Leasing je definirao da će nastojati pružati potporu onim transakcijama gdje se financiraju utrživi objekti leasinga, koji imaju sekundarno tržište prodaje i pružati financiranja onim klijentima kod kojih je informacija o njihovom financijskom stanju dostupna iz pouzdanih i dostupnih izvora, te koji uredno posluju u skladu sa zakonskom regulativom.

ŠTO BISTE POSEBNO IZDVOJILI VEZANO UZ LEASING PLOVILA?
Željela bih istaknuti da smo iznimno ponosni na segment financiranja plovila u OTP Leasingu na čemu smo posebno zahvalni našim partnerima (dobavljačima/charter agencijama), primateljima leasinga i vlasniku koji je prepoznao specifičnosti naše zemlje te nam ukazao potrebno povjerenje i pružio podršku u razvoju segmenta financiranja plovila.

Naši vrhunski stručnjaci u segmentu financiranja plovila predvođeni Gordanom Devivi i Dujom Ferićem posjeduju potrebnu ekspertizu, ali su i apsolutno i bezrezervno posvećeni svakom klijentu i prepoznavanju njegovih potreba te pronalaženju optimalnih financijskih rješenja.

I upravo ta briga za klijenta kroz pristupačan i profesionalan odnos uz visoku razinu stručnosti i savjetodavnu ulogu karakterizira rad s OTP Leasingom i u ovom segmentu financiranja.

Dugoročno strateško promišljanje vodi do održive konkurentske prednosti kroz kvalitetne odnose s klijentima i partnerima što će nam, vjerujem, omogućiti i da nastavimo odgovarati na izazove koji nam predstoje.
Jedan od takvih izazova je bila i svjetska kriza uzrokovana COVID pandemijom, a potom i geopolitičkom kriznom situacijom u srednje istočnoj Europi koja se značajno reflektirala i na naše tržište te dovela do pada ukupnih gospodarskih aktivnosti odnosno ostavila ograničen trag i u segmentu financiranja plovila.

2021. godina je donijela oporavak gospodarskih aktivnosti, u odnosu na iznimno izazovnu 2020. godinu, a što je pridonijelo stvaranju preduvjeta za održavanje turističke sezone i dostizanje predpandemijskih razina gospodarskih aktivnosti.

OTP Leasing je od početka krize prilagodio svoje poslovanje novonastalim tržišnim uvjetima stavljajući veliki naglasak na upravljanje rizicima te na pojačano praćenje naplate potraživanja i provođenje politike restrukturiranja, moratorija te prolongiranja ugovora klijenata, nastojeći ponuditi adekvatna rješenja na zahtjeve klijenata za restrukturiranjem transakcije u slučaju nemogućnosti pridržavanja inicijalnog otplatnog plana zbog pogoršanih pokazatelja poslovanja.

Tu smo još jednom pokazali da možemo kvalitetno i adekvatno odgovoriti na zahtjeve naših primatelja leasinga i naših partnera te da nam je izrazito vrijedna njihova povratna informacija kako bismo se razvijali u pravom smjeru i donosili rješenja koja su obostrano zadovoljavajuća.

U konačnici, struktura financijskih transakcija u segmentu financiranja plovila je takva da pokazuje samo održivost budući da je preduvjet za pozitivno odobrenje financiranja plovila kvalitetan renominirani brand plovila, pozitivna charter feasibility studija i projekcije budućeg poslovanja te nerijetko visoka razina učešća što osigurava dugoročno zdrav porfelj s vrlo niskim stopama neplaćanja (NPL), a koji je svoju otpornost pokazao i tijekom Covid pandemije,

Našu komparativnu prednost na tržištu svakako predstavlja razvijena ekspertiza i sustav analize svih faktora rizika, uključivo AML, operativni i rizik prijevare, kontinuiran monitoring potreba tržišta te procjenjivanje trendova budućeg razvoja, a nadasve i podrška naše lokalne banke putem koje nastavljamo koristiti sinergijske efekte, kao i harmoniziranu poslovnu logiku OTP grupe općenito.

Fotografije Boris Kačan

Share this article:


Besplatni Newsletter

Pretplatite se za ekskluzivni sadržaj, vijesti i posebne ponude

Besplatni Newsletter

Pretplatite se za ekskluzivni sadržaj, vijesti i posebne ponude
yachts.croatia
Let us open your eyes to Croatia!
Follow #YachtsCroatiaMagazine, find the magazine on the nearest newsstand & read us on the link above
yachts.croatia
Let us open your eyes to Croatia!
Follow #YachtsCroatiaMagazine, find the magazine on the nearest newsstand & read us on the link above